Autonomisen toiminnan manifesti

Anarkistisen mustan ristin, autonomisen toiminnan ja vapaan kommunismin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

KEITÄ ME OLEMME?

Autonominen toiminta -järjestö on joukko ihmisiä, joille “vapaus ilman sosialismia on etuoikeuksia ja epäoikeudenmukaisuutta, ja sosialismi ilman vapautta on orjuutta ja eläimellisyyttä”. Me uskomme, että tärkeintä elämässä ei ole tavaroiden kuluttaminen, ura tai raha, vaan luovuus, rehelliset ihmissuhteet ja henkilökohtainen vapaus. Kaikkia meitä, työläisiä ja työttömiä, opiskelijoita ja koululaisia, toimihenkilöitä ja marginaaleja yhdistää yksi pääasia – vastustamme kaikkia ihmisten välisiä ylivallan muotoja, valtiota, kapitalismia ja virallisesti tyrkytettyä porvarillista “kulttuuria”. Me emme halua olla tahdottomia rattaita Systeemin rattaissa, vaan haluamme taistella kollektiivisesti systeemiä vastaan ja vaadimme vapaata itsemme toteuttamista.

IHANTEEMME JA PÄÄMÄÄRÄMME

Autonominen toiminta vastustaa kaikkia herruuden ja syrjinnän muotoja, niin yhteiskunnassa kuin oman järjestömme sisälläkin. Herruusjärjestelmän muodostavat tiiviisti toisiinsa kytkeytyneet valtion sortokoneisto, teollinen kapitalistinen talous ja autoritaaris-hierarkkiset suhteet ihmisten välillä. Mielestämme mikä tahansa valtio on väline, jolla etuoikeutettu vähemmistö sortaa ja hyväksikäyttää työtätekevää enemmistöä. Valtion ja pääoman valta merkitsee jokaisen persoonallisuuden ja luovan energian tallomista. Siksi mielestämme libertaari (vapaa, valtioton, itsehallinnollinen) kommunismi on välttämätön yhteiskunnan muoto: yhteiskunta ilman herruutta. Autonomisen toiminnan välitön päämäärä on luoda perusta ja perinne uudelle humanistiselle kulttuurille, yhteiskunnalliselle itsensä toteuttamiselle ja radikaalille vastarinnalle militarismia, kapitalismia, seksismiä ja fasismia vastaan.


MITEN OLEMME JÄRJESTÄYTYNEET

Päämäärämme voi toteuttaa vain, mikäli keinot ja päämäärät ovat yhtenäiset. Siksi järjestöllämme on federalistinen rakenne, ilman johtoa ja hierarkiaa. Tämä estää osanottajien eriarvoisuuden, keskusjohtoisuuden ja jyrkän työnjaon, jotka kaikki tukahduttavat aloitekyvyn, murskaavat autonomisuuden ja alistavat yksilön. Meidän ihanteemme ja järjestäytymisen periaatteemme ovat tarpeeksi yleisiä, jotta ne eivät tee Autonomisesta toiminnasta lahkoa ja myös riittävän konkreettisia, jotta ne mahdollistavat koordinoidun toiminnan, yhteiset taktiikat ja päämäärät sekä mahdollistavat yhdessä valittujen tehtävien suorittamisen onnistuneesti. Järjestön rakenne, jäsenyyden ehdot ja tavat tehdä päätöksiä on kuvailtu Autonomisen toiminnan säännöissä.


MITEN ME TOIMIMME

Autonomisen toiminnan jäsenet kannattavat suoraa toimintaa. Päämääriemme saavuttamiseksi me emme osallistu kamppailuun vallasta, paikoista parlamentissa ja virkamiesten nojatuoleissa, vaan edistämme tavoitteitamme oma-aloitteisesti, käyttäen laajasti erilaisia ulkoparlamentaarisia ja kulttuurillisia keinoja, tarpeen vaatiessa sellaisia, jotka ovat muodoltaan ja sisällöltään vallankumouksellisia. Autonominen toiminta on yhteinen rintama, jonka kaikki osat, omine toimintoineen, osallistuvat erilaisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja hyökkäävät kaikkia yhteiskunnallisen ja yksityiselämän alistavia suhteita vastaan sekä rakentavat samalla uusia herruudettomia suhteita. Autonominen toiminta tunnustaa yhteiskunnan ja yksilön oikeuden itsepuolustukseen ja taisteluun sortoa vastaan.


TIE PÄÄMÄÄRÄÄMME

Tunnustamme, että moninaiset tiet johtavat päämääräämme. Vaihtoehtoja voivat olla vallankumouksellinen työläisjoukkojen kansannousu, yleislakko tai enemmän tai vähemmän asteittainen valtion ja pääoman instituutioiden syrjäyttäminen ja korvaaminen vaihtoehtoisilla, valtiottomilla kansalaisyhteiskunnan itsehallinnollisilla rakenteilla. Elämä itse tulee osoittamaan, mikä näistä metodeista tulee olemaan kaikista tehokkain ja ajankohtaisin. Reitti herruudettomaan yhteiskuntaan ei kuitenkaan koskaan tule olemaan reformeissa, parlamenttien ja hallitusten lakialoitteissa tai kansainvälisten ja suuryritysten rakenteissa. Ne edustavat vain kaikista etuoikeutetuimpia ja hallitsevia luokkia. Strategiamme on VALLANKUMOUKSELLINEN siinä mielessä, että se muodostuu alhaaltapäin ja sen toteutuminen voi tapahtua vain yhteiskunnan perusrakenteista alkaen. Muutos ei tukeudu järjestelmän mekanismeihin tai resursseihin, emmekä me vaadi osittaisia muutoksia järjestelmän sisällä vaan järjestelmän tuhoamista ja muuttamista kokonaisuudessaan.

MEIDÄN VAIHTOEHTOMME

Keskitetty byrokraattinen koneisto, kansallinen ja maailmanlaajuinen pääoma sekä niiden luoma massakulutuskulttuuri on meitä alistava järjestelmä. Se ei ole pelkästään moraaliton ja epäoikeudenmukainen, vaan myös vie nykyisen yhteiskunnan ekologiseen, sotilaalliseen ja kulttuurilliseen katastrofiin. Jyrkistä muutoksista on tullut välttämättömyys. Siksi me ehdotamme radikaalia vaihtoehtoa vallitsevalle. Vaihtoehtomme perustuu humanismiin, vapauteen ja tasa-arvoon. Vaihtoehtomme ei tarkoita “jumalan valtakuntaa maan päällä”: se avaa ainoastaan reitin yhteiskunnan todelliselle kehitykselle. Tällaisessa yhteiskunnassa osa tämän päivän ongelmista voi säilyä ja kokonaan uudenlaisia ongelmia voi ilmaantua, mutta tästä huolimatta tuleva tulee olemaan paljon tasa-arvoisempi, inhimillisempi ja vapaampi kuin nyky-yhteiskunta. Tietyissä olosuhteissa se tulee olemaan liki ainoa vaihtoehto lähestyvälle katastrofille. Samaan aikaan meidän vaihtoehtomme ei ole pelkästään kaukainen päämäärä, jonka puolesta me taistelemme, vaan myös yhteiskunta, jonka me luomme tänään ja täällä jokapäiväisellä vastarinnallamme. Seuraavat aatteelliset periaatteet ja toiminnan suunnat viitoittavat tämän vaihtoehdon. Jokainen Autonomisen toiminnan jäsen valitsee niistä oman tahtonsa mukaan, kuitenkin tavoitellen Autonomisen toiminnan päämääriä ja ajautumatta ristiriitaan tämän manifestin ideoiden suhteen.


AATTEELLISET PERIAATTEET JA TOIMINNAN SUUNNAT

ANTIAUTORITAARISUUS

Olemme kaikkia diktatuurin muotoja, eli johtajaperiaatetta, autoritaarisuutta, keskitettyä byrokraattista koneistoa ja poliisimielivaltaa vastaan. Ajamme oikeutta osallistua kaikkien kohtaloamme koskettavien päätösten tekemiseen. Yhteiskunnassa tulee olla mahdollisimman vähän vertikaalisia ja mahdollisimman paljon horisontaalisia suhteita. Kannatamme hajautettua hallintoa, paikallista autonomiaa ja suoraa ruohonjuuritason demokratiaa ja federalismia. Kannatamme vapaata itsehallinnollisten, mutta toisistaan riippuvaisten yksilöiden, ryhmien, kommuunien ja alueiden federaatiota. Tarpeen vaatiessa näiden kesken koordinoivat riippumattomat neuvostot tai muut yhteiskunnallisen itsehallinnon rakenteet, jotka on luotu alhaalta käsin yleisten kokousten avulla ja joissa käytetään edustuksellisuuden periaatteen sijasta delegointia ja imperatiivista mandaattia, niin että delegaattien välitön erottaminen on mahdollista. TÄYSI VAPAUS KAIKILLE! VAPAUTESI ON MERKITYKSETÖN ILMAN TOISTEN VAPAUTTA!

ANTIKAPITALISMI

Ihmiskunta, joka oli alkujaan yksi kokonaisuus, joutui jaetuksi herrojen ja hyväksikäytettyjen alistettujen luokkiin. Ajamme luokkayhteiskunnan ja palkkatyön, sorron ja riiston, rahanvallan imperialismin lopettamista ja rahan sekä tavaratuotannon vallan lopettamista. Vastustamme ihmisten riippuvuutta markkinoiden sattumanvaraisuudesta. Tavaroiden ei tule hallita ihmisiä, vaan ihmisten tulee käyttää niitä järkevästi ja säästäväisesti. Yhteiskunnan tulee päästä porvarillisen tuotannon katastrofaalisen logiikan ohi. Vastustamme ylikansallisten yritysten ja kansainvälisen pääoman rakenteiden kasvavaa valtaa. Kannatamme työläisten itsehallintoa ja heidän valtaansa kontrolloida tuotantoa. Yhteiskunnan rikkauksien ja resurssien tulee olla kaikkien, ei pelkästään hallitsevan eliitin saatavilla. Kannatamme solidaarista kansojen itsehallintoa ilman kapitalisteja ja byrokraatteja. Taloudellista kanssakäymistä tulee ohjata periaate, jossa jokainen antaa omien henkilökohtaisten taitojensa mukaan ja jossa kaikille annetaan heidän henkilökohtaisten tarpeittensa (ottaen huomioon että uusi yhteiskunta muuttaa myös tarpeiden rakennetta), tuotantomahdollisuuksien ja ympäristön tasapainon sekä moninaisuuden mukaan. Kapitalismi on sodan, voitontavoittelun ja sorron järjestelmä. Sortavalla järjestelmällä on vain yksi mahdollinen historiallinen tulevaisuudennäkymä: joko ihmiskunnan kuolema planeetanlaajuisen ympäristökatastrofin myötä tai parhaassakin tapauksessa vajoaminen “sivistyneen” barbarian kurimukseen. Mikään reformi ei voi pelastaa järjestelmää.

ANTIFASISMI, ANTINATIONALISMI

Fasismi, rasismi ja nationalismi ovat porvarien ja byrokraattien keinoja. He peittävät oman herruutensa ohjaamalla ihmiset toistensa kimppuun ja jakamalla ihmiset erilaisiin rotuihin ja kansoihin. Näin he tekevät voittoa ja säilyttävät yhteiskunnallisen valtansa. Me olemme internationalisteja. Vain työläisten valtioiden rajat ylittävä organisaatio voi vastustaa valtaa ja pääomaa, taantumuksellisia poliittisia suuntauksia ja tuottaa niille ratkaisevan tappion. Maailman tulee olla monivärinen, ei ruskea! Kannatamme maailmaa ilman rajoja ja kansallisvaltioita, maailmaa joka on yhtenäinen suhteessa kulttuurien ja perinteiden moninaisuuteen. Tahdomme yksilöiden, kollektiivien, yhteisöjen ja alueiden moninaisuuden maailman, emme ankeaa kansallisen ja uskonnollisen vihan ja rotuennakkoluulojen, sovinismin, ksenofobian, yhtenäistettyjen ja suljettujen “kansallisten kulttuurien” maailmaa. Puolustamme kansallisia ja kulttuurillisia vähemmistöjä syrjintää sekä fasistista terroria vastaan. Kannatamme radikaalia vastaiskua uusnatsistisille ja kansallis-patrioottisille ideologeille ja järjestöille. On luotava antifasistisia iskuryhmiä, jotka taistelevat fyysisesti natseja vastaan.

ANTIBOLSHEVISMI

“Reaalisosialismin” epäonnistuminen Neuvostoliitossa, Kiinassa, Kuubassa ja muissa maissa ei missään nimessä häpäise libertaarin kommunismin aatetta. Vapaa ja solidaarinen yhteiskunta ei voi syntyä autoritäärisen puoluerakenteen ja valtiovallan haltuunoton, minkä tahansa puoluekoneiston diktatuurin tai itse itsensä nimittäneen “etujoukon” kautta. Vastustamme bolshevistisia järjestäytymisperiaatteita. Kannatamme järjestörakennetta, joka perustuu toisten kunnioittamisen, tasa-arvon ja solidaarisuuden libertaareille periaatteille. Järjestön rakenteen on heijastettava sitä yhteiskuntajärjestelmää, jonka perustamiseen me pyrimme. Me uskomme, että niin kutsuttujen “sosialististen valtioiden” järjestelmät olivat vain eräs karkea versio valtiokapitalistisista järjestelmistä, joissa taloudelliset suhteet, palkkatyö ja niiden myötä porvarillinen psykologia säilyivät entisellään. Vain kapitalisti oli yksi ja kollektiivinen – hallitseva puolue-eliitti. Lännen ja “sosialististen” maiden kapitalismi erosivat vain pääoman kasautumisen muodon suhteen. Mahnolaisen liikkeen, Espanjan vallankumouksen, tolstoilaisuuden, riippumattoman työväenliikkeen ja muiden vastaavien libertaarien kokeilujen kokemus osoitti, kuinka innokkaasti bolshevikit yrittävät tuhota minkä tahansa antiautoritäärisen, aidosti kommunistisen liikkeen. Me vastustamme mitä tahansa aatteellista ja järjestöllistä yhtenäisyyttä leninistien (stalinistien, maolaisten, trotskilaisten yms.) kanssa. Kannatamme läheistä yhteistyötä ei-autoritääristen sosialistien, puoluevastaisten vasemmistokommunistien ja libertaarimarxilaisten kanssa.

ITSEHALLINTO

Itsehallinnon muotoja voivat olla esimerkiksi työläiskollektiivien valtaamat tuotantolaitokset, joista on tehty yhteiskunnallista omaisuutta ja jotka toimivat libertaarien periaatteiden mukaan, libertaarit kommuunit sekä kaikki muut rakenteet, jotka toimivat alueellisten, funktionaalisten ja muiden periaatteiden mukaisesti. Tällaiset itsehallinnon muodot voisivat olla tehokas tapa luoda ruohonjuuritason sosiaalinen vaihtoehto hallitsevalle yhteiskunnalle.

ANTIMILITARISMI

Vastustamme valtiollisia armeijoita, koska ne ovat väkivaltajärjestelmä ja hallitsevien kastien ylivallan ase sekä keino nuorten miesten integroimiseksi patriarkaalisiin, autoritäärisiin ja hierarkkisiin herruusjärjestelmiin. Vastustamme pakollista asepalvelusta. Meidän ei tulisi puolustaa valtiota ja hallitusta, jotka ovat olemassa vain meidän alistamiseksemme. Kutsunnat boikottiin! Kaikki kutsuntamääräykset alas viemäristä! Kannatamme mahdollisuutta aseistaa kaikki työläiset ja luoda miliisityyppinen puolustusorganisaatio, jossa ei ole sulkeisia, sotilaskuria, ihmisarvon alistamista ja vankilamaista päiväjärjestystä. Sotilasasiantuntijoiden on oltava täysin yhteiskunnan kontrollissa. RAUHA KOKO MAAILMAAN! KAIKEN PITÄÄ OLLA YHTEISTÄ!


YMPÄRISTÖ

Vastustamme ympäristön kestämätöntä käyttöä, joka tapahtuu harvojen voittoa varten. Vastustamme teollista tapaa järjestää tuotanto ja teknokraattien valtaa. Kannatamme vaihtoehtoisten energiamuotojen monipuolista kehittämistä ja käyttöönottoa. Kannatamme ekoyhteisöjen perustamista sekä harmonisia suhteita ihmisten ja luonnon välillä. Kannatamme hajautettua, humanistista, tasapainoista tuotantoa ihmisten hyväksi, joka säilyttää luonnon tulevia sukupolvia varten ja poistaa teollisen teknologian asteittain pois käytöstä. Annamme aktiivista tukea yhteiskuntaekologeille heidän taisteluissaan, osallistumme ympäristöaktioihin, -kampanjoihin ja -toimintaan. Ei enemmän, vaan parempaa! Ei ulkoista, vaan sisäistä! Ei omistaa, vaan olla!

FEMINISMI

Vastustamme seksismiä, eli naisiin ja miehiin sukupuolen perusteella kohdistuvaa sortoa, väkivaltaa ja alistamista. Vastustamme patriarkaattia, eli minkä tahansa luokkayhteiskunnan autoritääristä rakennetta, jossa valta kaikilla yhteiskunnan avainalueilla kuuluu pääosin omistavan luokan miehille, kaikki “naisellinen” on alisteista “miehiselle” ja perhe on kaiken muun ohella työvoiman tuotannon ja sosialisaation tehdas. Vastustamme seksistisiä stereotypioita, perhedespotismia, homofobiaa, pornoteollisuutta ja ikärasismia. Kannatamme naisten aktiivista osallistumista yhteiskunnan elämään ja yksilöiden mahdollisuutta kontrolloida itse omaa ruumistaan (muun muassa lisääntymistä). Jokainen ihminen on samanarvoinen omassa sosiaalisessa ryhmässään, sukupuoleen ja ikään liittyvässä ainutlaatuisuudessaan.

UUSI HUMANISTINEN KULTTUURI

Vastustamme virallisen massakulttuurin tekopyhyyttä ja sortavuutta, taiteen kaupallistamista ja viihdeteollisuutta. Vastustamme ihmisten tietoisuuden ja käyttäytymisen manipulaatiota, sen kaikissa eri muodoissa. Vastustamme kulttuurin elitismiä ja sen instituutioiden hierarkkisuutta. Kannatamme kaikenlaista epäkaupallista luovuutta, kokeilevaa taidetta ja pedagogiikkaa. Tuemme niiden ihmisten aloitekykyä, jotka haluavat elää jo nyt ei-autoritääristen periaatteiden mukaan. Tämänlaiset aloitteet eivät ole tarpeen todellisuudesta pakenemisen vuoksi, vaan siksi, että voisimme kerätä kokemusta vapaista ja järkevistä suhteista. Kannatamme talonvaltauksia, asunyhteisöjä, taiteellisia ja musikaalisia kommuuneita, autonomisia kulttuurikeskuksia, infoshoppeja ja vaihtoehtoisen kulttuurin festivaaleja. KULTTUURIN EI TULE KÖYHDYTTÄÄ ELÄMÄÄMME, VAAN ELÄMÄMME ON TULTAVA ITSEÄÄN SUUREMMAKSI!


ANTIKLERIKALISMI

Kannatamme ehdottomasti täydellistä henkistä vapautta. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus etsiä vapaasti omaa maailmankatsomustaan ja uskoaan. Meidän tulee silti kaikin voimin, mutta vallankäytön mekanismeja käyttämättä, vastustaa sellaisia aatteellisia järjestelmiä, jotka luovat yhteiskuntaamme vihaa, ksenofobiaa ja nationalismia sekä autoritäärisiä ja dogmaattisia luonteita. Moniin tämänlaisiin järjestelmiin sisältyy uskonnollisia ideoita. Vastustamme vielä päättäväisemmin hierarkkisia uskonnollisia järjestöjä, joiden pyramidimainen ja autoritäärinen rakenne ei voi palvella ihmisyksilön vapauttamisen tarkoitusta. Tällaiset kirkot palvelevat vain yhtä tarkoitusta – ihmisen henkistä ja fyysistä orjuuttamista. Yksi kaikkein vakavasti otettavimmista ja vaikutusvaltaisimmista tämänlaisista kirkoista on Venäjän ortodoksinen kirkko, joka on jo kauan sitten muuttunut tehokkaaksi kapitalistiseksi ja byrokraattiseksi korporaatioksi, joka saa valtiolta sekä taloudellisia että aatteellisia etuja. Vastustamme sitä, että inhimillistä maailman selitystarvetta hyväksikäytetään taloudellisin ja vallan intressein.


KUINKA ALOITTAA VASTARINTA?

Älkää odottako – alkakaa toimia itse. Keskittäkää pyrkimyksenne mihin tahansa haluamaanne suuntaan, joka on teitä lähellä. Löytäkää samanmielisiä ystävien, sotilaspalvelustovereiden tai opiskelukavereiden joukosta. Aloittakaa pienestä. Pääasia, että teillä on jokin todellinen projekti, kuten lehden julkaiseminen tai levittäminen, ammattiyhdistyksen perustaminen, talonvaltauksen, mielenosoituksen tai rock-konsertin järjestäminen, kommuuni, vaihtoehtoinen infoshop tai osallistuminen lakkoon, antifasistiseen taisteluun tai protestileiriin. Pääasia on toimia, laskematta valtion tai porvareiden varaan, toimia niitä vastaan tai niistä riippumatta. On välttämätöntä ottaa yhteyttä toisiin ryhmiin ja aloitteisiin, tukea tiedonvaihtoa ja järjestöllisiä suhteita samanmielisiin koko maassa ja ulkomailla. Se antaa meille varmuutta ja voimia. Lähettäkää tietoa ja uutisia elämästänne ja taistelustanne Avtonom-lehteen, joka kertoo koko libertaarisen liikkeen taistelusta. ROHKEAMMIN! ELÄ TÄYDESTI, VAPAASTI JA KIRKKAASTI! TAISTELKAA VASTAAN! MUISTAKAA, ETTÄ KOURALLINENKIN TAISTELUITA VOI ALOITTAA LUMIVYÖRYN!

Kategoria:Autonominen toiminta